این پرسشنامه 26 گویه (سؤال) دارد و در پژوهش کاروالیو و رابچینی در سال 2017 باهدف بررسی اجرای موفقیت آمیز مدیریت پایداری پروژه مورد استفاده قرارگرفته است.

5,300 تومان

پرسشنامه مدیریت پایداری پروژه کاروالیو و رابچینی سال ۲۰۱۷

پرسشنامه مدیریت پایداری پروژه کاروالیو و رابچینی دارای ۵ مؤلفه اصلی (فرایند مدیریت پروژه و حوزه‌های دانش با تمرکز بر پایداری، تدارکات و مشارکت سبز، فن آوری های زیست محیطی، طراحی برای محیط‌زیست و مسئولیت اجتماعی) است.

مدیریت پایداری پروژه

علی‌رغم اهمیت مدیریت پایداری پروژه، مقالات کمی در مورد این موضوع وجود دارد در حالی که در تحقیقات مدیریت پروژه، بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که محصولی تولید می‌شود بررسی دو قسمت حائز اهمیت است: طراحی برای محیط زیست و فن آوری های زیست محیطی.

چشم انداز یک پروژه معمولاً شامل سه بخش می‌باشد: فرآیند مدیریت پروژه و زمینه‌های دانش با تمرکز بر پایداری، تدارکات و مشارکت سبز و مسئولیت اجتماعی در پروژه. علاوه بر این تحقیقات نشان می‌دهد که چشم انداز پایدار می‌تواند موفقیت پروژه را بهبود بخشد و تأثیر منفی اجتماعی و محیطی را کاهش دهد و بنابراین شرکت‌ها باید در ارائه پایداری در شیوه‌های مدیریت پروژه توجه بیشتری داشته باشند.

یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های مورد مطالعه با چالش‌های قابل‌توجهی برای یکپارچه‌سازی پایداری در مدیریت پروژه مواجه هستند. پایداری از جمله مسائلی است که امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران می باشد. چنانچه تمایل به پژوهش بیشتر در این زمینه هستید پرسشنامه پایداری اجتماعی دبی و همکاران سال ۲۰۱۷ می تواند مفید باشد.

مختصری در مورد پژوهش کاروالیو و رابچینی در سال ۲۰۱۷

پرسشنامه مدیریت پایداری پروژه با ارائه یک مدل تحقیقاتی جدید، مدیریت پایداری پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل به دیدگاه‌های مربوط به محصول و پروژه اشاره دارد. برای توسعه و اعتبار این مدل، ۲۲۲ پروژه در طیف گسترده‌ای از بخش‌های صنعتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. هدف این مطالعه پیشنهاد و تأیید یک مدل تحقیقاتی در مدیریت پایداری پروژه است. علاوه بر این، رابطه بین مدیریت پایداری پروژه و موفقیت پروژه را بررسی می‌کند. نتایج نشان‌دهنده میزان کمی تعهد به جنبه‌های پایداری اجتماعی و محیطی پروژه‌های مورد بررسی است. مدل ساختاری پیشنهادی یک رابطه مثبت بین مدیریت پایداری پروژه و موفقیت پروژه و کاهش تأثیر منفی پایداری اجتماعی و محیطی را نشان می‌دهد.

به همراه فیلم آموزش نحوه ورود داده‌های گردآوری‌شده از پرسشنامه به نرم‌افزار spss و آموزش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

مؤلفه‌های پرسشنامه در صفحه‌بندی مناسب تفکیک‌شده‌اند و توضیحات کاملی نسبت به نمره‌گذاری پرسشنامه ارائه‌شده است.

منبع اصلی مقاله به همراه ارجاع دهی مقاله با فرمت APA (استناد منبع در متن و منبع‌نویسی در فهرست مآخذ) آورده شده است.

توضیحات کاملی مبنی بر روایی و پایایی پرسشنامه منطبق با مقاله اصلی پرسشنامه ارائه‌شده است.